Köpvillkor

Beställning

Beställningar kan göras via säljare hos oss på Euro S&F AB (https://eurosportfitness.se/kontakta-oss/). En bekräftelse på beställningen skickas ut till angiven e-postadress. Skulle du inte få någon bekräftelse så måste du höra av dig till oss. För att göra en beställning måste man vara 18 år, alternativt ha målsmans godkännande. Företaget Euro S&F AB förbehåller sig rätten att neka kund ett köp. Alla beställningar anses som bindande och falska beställningar polisanmäls utan undantag. Vi loggar IP-nummer på alla beställningar. Har du gjort en beställning av misstag så måste du kontakta oss omedelbart.

Betalningsvillkor

Betalning av varor sker för närvarande med Faktura via brev eller e-post. Betalningsvillkor 30 dagar (netto).

Priser

Alla priser anges i exklusive moms. Vi reserverar oss för ev. momshöjningar eller andra prisförändringar som vi inte kan råda över samt felskrivningar eller databasdrivna priser som visas felaktigt. Utöver detta tas förbehåll om prisändring inför ramen av prisföreskrifter gällande på leveranstidpunkten.

Leveranstid

Ca 1 veckas leveranstid för produkt i lager, beroende på var i landet kunden bor. Vissa avvikelser kan förekomma. Vi kan inte bli ansvariga att leverera en produkt som är slutsåld eller utgången ur sortimentet. Skulle en produkt inte gå att leverera så meddelar vi det via e-post.

Leveranssätt

Alla produkter levereras från vårt lager eller direkt från leverantören. Detta sker med hjälp av posten. Paket hämtar du själv hos postens ombud under normala öppettider. Paket tyngre än 20 kg levereras till mottagarens gatuadress efter telefonavisering, varorna bärs inte in.

Fraktkostnader

Vi har olika fraktkostnader som alla är baserade på postens taxa och är beroende på varans vikt och storlek. Leverans sker som brev, paket, hempaket eller som pallgods.

Öppet Köp/ångerrätt

Vi har alltid 14 dagars öppet köp/ångerrätt. Produkterna måste returneras i originalförpackning och får ej vara skadade. Kvitto eller kopia på faktura måste alltid medsändas. Kunden betalar alltid returfrakten. Vid fraktfria köp faktureras kunden för frakt både tur och retur i efterskott. Returer som skickas mot efterkrav/postförskott löses ej ut. För att köpet ska hävas måste varan vara oss tillhanda inom dessa 14 dagar. Kontakta oss vid tveksamheter.
Se vår returpolicy & återbetalningspolicy här.

Reklamation

Företaget Euro S&F AB tillämpar konsumentköplagen vid alla fall av reklamationer. Vi åtar oss naturligtvis att byta eller reparera felaktiga eller trasiga produkter utan extra kostnad för kunden. Synliga fel ska anmälas direkt till chauffören eller till kassörskan på postkontoret. Lös i sådana fall inte ut paketet. Dolda fel måste anmälas till oss inom 3 arbetsdagar efter leverans.
Se vår returpolicy & återbetalningspolicy här.

Outlösta paket

Outlösta paket debiteras med 500:-. Kostnaden faktureras i efterskott. Sker inte betalning inom utsatt tid så vidarebefordras alltid kraven till inkassoservice. Vid fraktfria köp faktureras kunden för frakt både tur och retur i efterskott.

Garanti

För att garantin ska gälla så måste produkterna ha hanterats på normalt sätt och inte utsatts för påfrestningar utöver det vanliga. Vid slarv eller felaktig hantering så gäller inga garantier. Om produkterna modifieras med icke officiell programvara så slutar garantin att gälla om felet beror därav. Kvittot på betald vara gäller som garantisedel.

Säkerhet

Vi kommer under inga omständigheter att lämna ut några personuppgifter. Det gäller även e-postadresser ni lämnar till oss. Vi använder oss endast av säkra betalningssätt.

Reservation

Vi reserverar oss mot felaktigheter i prislista och innehåll på webbsidan.

Terms of purchase

Ordering

Orders can be made via our sales staff at Euro S&F AB (https://eurosportfitness.se/kontakta-oss/). A confirmation of the order is sent to the specified e-mail address. If you do not receive confirmation, you must contact us. To place an order, you must be 18 years old, or alternatively have a guardian's approval. The company Euro S&F AB reserves the right to deny the customers purchase. All orders are considered binding and fake orders are reported to the police without exception. We log IP numbers on all orders. If you have placed an order by mistake, you must contact us immediately.

Payment terms

Payment for goods is currently made by Invoice via letter or e-mail. Terms of payment: 30 days (net).

Prices

All prices are stated excluding VAT. We reserve the right to VAT increases or other price changes that we can not control as well as typos or database-driven prices that are displayed incorrectly. In addition, reservations are made about price changes within the framework of price regulations in force at the time of delivery.

Delivery time

Approx. 1 week delivery time for products in stock, depending on where in the country the customer lives. Some deviations may occur. We can not be responsible for delivering a product that is sold out or out of range. Should a product not be available for delivery, we will notify you via e-mail.

Mode of delivery

All products are delivered from our warehouse or directly from the supplier. This is done using the mail. You pick up packages yourself from the post office's agents during normal opening hours. Packages heavier than 20 kg are delivered to the recipient's street address after telephone notification, the goods are not carried in.

Shipping costs

We have different shipping costs, all of which are based on the post office's tariff and depend on the product's weight and size. Delivery takes place as a letter, package, home package or as pallet goods.

Right to return

We always have a 14-day right to return. The products must be returned in original packaging and must not be damaged. Receipt or copy of invoice must always be sent. The customer always pays the return shipping. For free purchases, the customer is invoiced for shipping both round trip and in arrears. Returns sent against cash on delivery / cash on delivery are not redeemed. In order for the purchase to be canceled, the product must be received by us within these 14 days. Contact us if in doubt.
Also look at our refundpolicy and returnpolicy here.

Complaint

The company Euro S&F AB applies the Consumer Purchase Act in all cases of complaints. Of course, we undertake to replace or repair faulty or broken products at no extra cost to the customer. Visible defects must be reported directly to the driver or to the cashier at the post office. In such cases, do not redeem the package. Hidden defects must be reported to us within 3 working days after delivery.
Also look at our refundpolicy and returnpolicy here.

Unredeemed packages

Unredeemed packages are charged with SEK 500. The cost is invoiced in arrears. If payment is not made within the set time, the requirements for debt collection service are always forwarded. For free purchases, the customer is invoiced for shipping both round trip and in arrears.

Warranty

In order for the warranty to apply, the products must have been handled in a normal way and not subjected to stress beyond the usual. In case of carelessness or incorrect handling, no guarantees apply. If the products are modified with non-official software, the warranty ceases to apply if the fault is caused by this. The receipt for the goods paid for is valid as a warranty card.

Privacy

We will not disclose any personal information under any circumstances. This also applies to e-mail addresses you provide to us. We only use secure payment methods.

Reservation

We reserve the right to make errors in the price list and content on the website.